Menu Close

Teisės aktai

ĮSTATYMAI

1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

2) Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

3) Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas

4) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

 

BENDRASIS UGDYMAS

1) Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1308)

2) Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-1405) (Suvestinė redakcija nuo 2020-07-25, Nauja redakcija nuo 2020-07-25)

3) Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-1106) (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01, Nauja redakcija nuo 2020-08-11)

4) Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-1269) (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01, Nauja redakcija nuo 2022-10-01)

5) Dėl Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-735/A1-208) (Suvestinė redakcija nuo 2021-09-01, Nauja redakcija nuo 2021-09-01)

6) Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. ISAK-556) (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01, Nauja redakcija nuo 2022-01-01)

7) Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1019) (Suvestinė redakcija nuo 2020-03-31, Nauja redakcija nuo 2019-03-13)

8) Dėl Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-482) (Suvestinė redakcija nuo 2020-05-30, Nauja redakcija nuo 2015-07-01)

9) Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268) (Suvestinių redakcijų nėra)

10) Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 679) (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2023-08-31)

11) Dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-2306) (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01)

12) Dėl ikimokyklinio ugdymo programos gairių patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. V-1142)

 

KVALIFIKACIJA IR ATESTACIJA

Dėl pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) 2023–2025 metų prioritetinių kvalifikacijos tobulinimo sričių patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. V-1942)

Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-774)

Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216)

Dėl Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. V-1161)

Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. V-279)

 

EGZAMINAI

1) Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-2558) (Suvestinė redakcija nuo 2022-10-26)

2) Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-2391) (Suvestinė redakcija nuo 2022-11-24 iki 2023-08-31)

3) Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. V-258) (Suvestinė redakcija nuo 2022-11-29, Nauja redakcija nuo 2022-11-29)

4) Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir švietimo ir mokslo ministrų 2003 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-11/18) (Suvestinių redakcijų nėra)

 

SPECIALUSIS UGDYMAS IR ŠVIETIMO PAGALBA

1. Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-188/A1-84/ISAK-487) (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01, Nauja redakcija nuo 2020-07-04)

2. Dėl Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-897) Suvestinė redakcija nuo 2007-08-26

3. Dėl Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimas Nr. 883) (Suvestinių redakcijų nėra)

4. Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-662) (Suvestinė redakcija nuo 2020-08-28, Nauja redakcija nuo 2020-08-28)

5. Dėl Savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pavyzdinių nuostatų (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-1880) (Suvestinė redakcija nuo 2021-09-01, Nauja redakcija nuo 2021-09-01)

6. Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1795) Suvestinė redakcija nuo 2021-09-02

7. Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1775) (Suvestinė redakcija nuo 2013-07-28)

8. Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-1265/V-685/A1-317) (Suvestinė redakcija nuo 2013-08-04)

9. Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriaus patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-395) (Suvestinė redakcija nuo 2014-12-10)

10. Dėl Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK- 842) (Suvestinių redakcijų nėra)

11. Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. V-1228) (Suvestinė redakcija nuo 2020-08-04, Nauja redakcija nuo 2020-08-04)

12. Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 įsakymas Nr. V-663) (Suvestinė redakcija nuo 2020-08-04, Nauja redakcija nuo 2020-08-04)

13. Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. V-950) (Suvestinė redakcija nuo 2021-09-01, Nauja redakcija nuo 2020-08-04)

14. Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. V-1229) (Suvestinė redakcija nuo 2020-08-04, Nauja redakcija nuo 2020-08-04)

 

PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI

1) Dėl Savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo pavyzdinio pareigybės aprašymo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ISAK-1303) (Suvestinių redakcijų nėra)

2) Dėl Mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1548) (Suvestinė redakcija nuo 2021-09-01,  Nauja redakcija nuo 2021-09-01)

3) Dėl Mokyklos psichologo asistento pavyzdinio pareigybės aprašymo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1549) (Suvestinė redakcija nuo 2007-04-08)

4) Dėl Savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedo pavyzdinio pareigybės aprašymo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ISAK-1304) (Suvestinių redakcijų nėra)

5) Dėl Savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialiojo pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ISAK-1305) (Suvestinių redakcijų nėra)

6) Dėl Mokytojo padėjėjo pavyzdinio pareigybės aprašymo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. ISAK-2092) Suvestinė redakcija nuo 2006-12-06

7) Dėl Mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. V-951) (Suvestinių redakcijų nėra)

 

SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA IR VAIKŲ SOCIALIZACIJA

1) Dėl Išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir Vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-181) (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01, Nauja redakcija nuo 2019-11-23)

2) Dėl Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-651/A1-455/V-1004) (Suvestinių redakcijų nėra)

3) Dėl Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. V-644) (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01, Nauja redakcija nuo 2021-01-01)

​4) Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų patvirtinim (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-555) (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01, Nauja redakcija nuo 2021-01-01)

5) Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. V-579) Nauja redakcija nuo 2020-08-04

6) Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. V-190) (Suvestinių redakcijų nėra)

7) Dėl Vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikio tyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. ISAK-2243) (Suvestinė redakcija nuo 2011-03-18, Nauja redakcija nuo 2011-03-18)

8) Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268) (Suvestinių redakcijų nėra)

Skip to content