Metodinė medžiaga mokytojams dėl nuotolinio mokymo(si)

Nuotolinio mokymosi platformų programėlės:

 • Naudingos nuorodos:
 1. Kaip susikurti video pamoką? https://www.youtube.com/watch?v=74qd3pXLxow&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0pPOy-eSpDg90gJSLgxZvwDLaIwbA2fCyX8wlGYOQnhUa2nv7sByRa3fo
 2. Edukacinių IKT priemonių sąrašashttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsyvm-Ck1Wu5sRAadktyORYAByuzT0xAVWczPFw04To/edit?usp=sharing
 3. Daug nuorodų anglų kalbahttps://techagainstcoronavirus.com/edu/?fbclid=IwAR148NGYijEElgVBPMrPa9GMJDucpO3ldQitSyUqv6mz5asgCv5xMuTYEL0
 4. Best Aaps for Teachers in 2020https://www.youtube.com/watch?v=vTDh-h7Xti4&feature=share&fbclid=IwAR0lU6dL_10sypeS0rcbMbulH46OoCvWibz2O1hmjrbsN-hBYiOedy0RxTc
 5. Gamtos mokslų ir matematikos mokytojams: https://phet.colorado.edu/?fbclid=IwAR2wBx3PuZjOOkSMfQs2C9tCOPLSJzci6aOws1pIveGX_HH3F4yXYXlBvUc
 6. Nemokama edukacinė medžiaga vaikamshttps://mokytojoturinys.lt/
 7. Skaitmeninės mokymosi priemonėshttps://www.kompetencija.eu/lt/top/mokytojams/mokymo-medziaga/
 8. EMA pamokos (laikiniai nemokamos)https://emapamokos.lt/
 9. Vaizdo pamokoshttp://vaizdopamokos.lt/dalykas/matematika/
 10. Elektroninė literatūros kūrinių biblioteka 5 – 8 kl.https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
 11. Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9 – 10 kl.; https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10
 12. Meninio ugdymo mokytojams: http://smp2014me.ugdome.lt/
 13. „Vyturio“ skaitmeninės https://vyturys.lt/user/dashboardir audio knygos: https://soundcloud.com/vyturys-382449132/sets
 14. Kolegų iš Estijos nuorodos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wfkWux5GpIROXsvbgI_I4-nXHiAjYYdk_RPNIsP62HY/edit?usp=sharing
 15. 37 nemokami resursai nuotoliniam mokymui (skaitantiems angliškai): https://schoolchoiceweek.com/37-free-online-resources-for-schools-shifting-online-during-coronavirus/
 16. Internetiniai įrankiai nuotoliniam mokymuisihttps://docs.google.com/document/d/1fUn05xOcZrkr7eGGCg36a4cxiC7_A6LhxKqMEvLoU4c/mobilebasic?fbclid=IwAR01kLDCOFfu0z73VGuQMjQgFRfbbcnJ9S9FD8w8ASoMEZbLF9q2qlGLctc
 17. Švietimo naujienos skelbia laisvai prieinamų metodinių priemonių sąrašąhttp://www.svietimonaujienos.lt/mokymasis-virtualioje-erdveje/
 18. Lietuvos švietimo technologijų įmonių sprendimai nuotoliniam mokymuihttps://www.bitdegree.org/svietimo-technologijos-lietuva?fbclid=IwAR0qJmtLvS-XVMOGPxfV35-RopvPg9c3lmmlBjx522K_50vJuegyJ_zYtzY

Laisvai prieinamos metodinės priemonės elektroninėje erdvėje mokytojams ir mokiniams pagal Bendrąsias ugdymo programas.

PRADINIS UGDYMAS http://www.vedlys.smm.lt/1-4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html

Ugdymo sodas: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/prad

 1.   Skaitinių knygos „Upelis“ 1–2 klasei ir „Upelis“ 3–4 klasei (2018), kuriose  pateikiama nemaža dalis Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2016) nurodytų privalomosios literatūros tekstų. Tekstų apačioje paaiškinti nežinomi žodžiai, supažindinama su kūrinėlių autoriais.
 2.   Pasaulio pažinimo pamokų veiklų aprašai (2018),  skirti padėti mokytojams pamokose.
 3.   Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“ (2017). Ši mokymo(si) priemonė yra skirta pirmos klasės mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklą, ugdymo programas vykdančių tautinės mažumos kalba. „Mano abėcėlė“ padės pirmokui įgyti lietuvių kalbos (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) pradmenis, ugdytis socialinius, pilietinius ir kultūrinius gebėjimus, būtinus mokinio visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, sėkmingam tolesniam mokymuisi, pagrindus.
 4.   Metodinė priemonė tautinių mažumų mokyklų pradinių klasių mokytojams „Lietuvių kalbos mokymas pradinėse klasėse“ (2018). Leidinys  skirtas pradinių klasių mokytojams, dirbantiems tautinių mažumų mokyklose. Jos tikslas – paskatinti pradinių klasių mokytojus integruoti lietuvių kalbos mokymąsi į visus mokomuosius dalykus ir kitas ugdymo veiklas, ieškoti idėjų, ne tik naudotis pateiktais pavyzdžiais, bet ir kurti savus. https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/integruotos%20uzduotys_%20galutinis.pdf
 5. Pasaulio pažinimas 1-4 klasei (teorija, vaizdo medžiaga, testai, užduotys, animacija: http://www.gamtukai.lt/

PAGRINDINIS UGDYMAS

 1.       Lietuvių kalbos (5-6 klasė) skaitmeninė priemonė: http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/
 2.       Lietuvių kalbos (7–8 klasė) skaitmeninė priemonė:  http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/
 3.       Lietuvių kalba (9-10 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10
 4.       Literatūra (5-8 klasė) http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
 5.       Gamtos mokslų pamokos apima pagrindinių mokslinių tyrinėjimų bruožų žinojimą, suvokimą, kaip gamtos mokslai ir technologijos formuoja mūsų materialinę, intelektualinę ir kultūrinę aplinką bei norą ir sąmoningą piliečio pasiryžimą užsiimti su gamtos mokslais susijusia veikla ir domėjimąsi gamtamokslinėmis idėjomis. https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/125
 6.       Gamtos mokslų pamokos (5-6 klasė) skaitmeninė priemonė http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/
 7.       Gamtos mokslų pamokos (7-8 klasė) skaitmeninė priemonė http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/
 8.       Matematinis raštingumas. Priemonė skirta, taikyti matematines žinias ir interpretuoti gautus rezultatus įvairiuose kontekstuose. https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/122
 9.       Skaitymo gebėjimams ugdyti. Suprasti, apmąstyti rašytinius tekstus ir jais naudotis, siekiant įgyvendinti savo tikslus, plėsti žinias ir galimybes bei veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime. https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/126
 10.   Geografija (6-8 klasei) skaitmeninė priemonė: http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/
 11.   Geografija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ge.ugdome.lt/
 12.   Istorija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė: http://smp2014is.ugdome.lt/
 13.   Sauga ir sveikata (6-8 klasei) skaitmeninė priemonė: http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/
 14.   Chemija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ch.ugdome.lt/
 15.   Technologijos (5-10 klasė) elektronika, tekstilė, dizainas, konstrukcinės medžiagos: http://smp2014te.ugdome.lt/

VIDURINIS UGDYMAS

 1.       Lietuvių kalba ir literatūra (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12
 2.       Dorinis ugdymas (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014do.ugdome.lt/
 3.       Geografija (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ge.ugdome.lt/
 4.       Skaitmeninė mokymo priemonė tautinių mažumų gimtosioms kalboms (rusų, lenkų, baltarusių) https://smp2014tm.ugdome.lt/
 5.       Istorija (11-12 klasei) skaitmeninė priemonė: http://smp2014is.ugdome.lt/
 6.       Matematika (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ma.ugdome.lt/
 7.       Chemija (11-12 klasei) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ch.ugdome.lt/
 8.       Meninis ugdymas (11-12 klasė) dailė, muzika, šokis, teatras: http://smp2014me.ugdome.lt/

Bendros nuorodos į:

 1.       Kino fonas: https://www.kinofondas.lt/?fbclid=IwAR2_HYXoXAqbmc_ukbNTGo0-0iAsVkiZZ9-UHY6XZaLbGXlY8QXZu60cuLQ
 2.       Egzaminatorius 11-12 kl.  www.egzaminatorius.lt (ruošiami trumpi pristatymai ir naudojimo instrukcijos)
 3.       EMA pradinis ir pagrindinis ugdymas  www.emapamokos.lt (ruošiami trumpi pristatymai ir naudojimo instrukcijos)
 4.       „EDUKA klasės“. Registruokitės ir prisijungti www.klase.eduka.lt
 5.       Lietuvių kalbos vaizdo pamokos: https://www.youtube.com/watch?v=9AD2kz22k6g&list=PLL7M9q7kAPON0HKTwtwqbiQaQKNyk2mTR
 6.       Fizikos vaizdo pamokos: https://www.youtube.com/watch?v=Z8JcXUl116I&list=PL597CD4D0CB4BD4CB
 7.       Matematikos vaizdo pamokos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLA73DF16EFAEA69E7
 8.       Matematika http://www.matematika.lt/
 9.       Lietuvių kalba: nuo starto iki finišo? Prieš lietuvių kalbos egzaminą: https://www.youtube.com/watch?v=Zi-dMfGH-LM
 10. Aktuali informacija tautinių mažumų Lietuvos mokykloms (lenkų kalba) http://portalszkolny.org/
 11.   Medžiaga lietuvių kalbos ir gamtos mokslų mokytojams https://www.upc.smm.lt/projektai/koncentras/
 12. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų medžiaga.  https://www.nec.lt/342/
 13. Skaitmeninės ugdymo priemonės https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/
 14. Atvirųjų skaitmeninių išteklių rinkinys Ugdymo sode: https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/newsmp
 15.     Medžiaga mokytojams, skirta ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai, pradinis ir pagrindinis (5-6 ir 7-8 klasėms) ugdymas); (slaptažodis:563Modulis728)

http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-auksteniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokytojo-aplankas-mokytojo-aplankas/ 

 1. Atviros užduotys mokiniams, skirtos ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai, pradinis ir pagrindinis (5-6 ir 7-8 klasėms) ugdymas); (slaptažodis:563Modulis728)

http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-aukstesniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokinio-aplankas/

EDUKACIJA
✔️LRT televizija pradėjo rodyti specialią laidą dėl koronaviruso grėsmės į pamokas neinantiems mokiniams „Įdomiosios pamokos tiesiogiai“ transliuojama kiekvieną dieną 13 valandą per LRT arba ją galima rasti LRT mediatekoje https://www.lrt.lt/mediateka/…/idomiosios-pamokos-tiesiogiai
✔️ Edukaciniai užsiėmimai vaikams video pamokų principu Darželis Draugaukime Kaune
✔️Jaunųjų gamtos reindžerių platformoje galima rasti smagių leapie veiklų bei idėjų, ką smagaus su vaikais nuveikti gamtoje → http://www.gamtosreindzeris.lt/
✔️Edukacijos vaikams, kviečiančios nuspalvinti istorinį Vilnių – https://www.ldm.lt/spalvink-vilniu/
✔️ Edukaciniai TED ED filmukai – https://ed.ted.com/
✔️ Biologijos pamokos Youtube https://www.youtube.com/user/virtualschooluk/videos
✔️ Lietuvių kalba, literatūra ir istorija –.> http://www.xn--altiniai-4wb.info/
✔️Anglų kalbos pamokos → https://www.youtube.com/user/AlexESLvid/videos
✔️Nemokama edukacinė medžiaga vaikams, galima labai fainus plakatus atsispausdinti – http://bit.ly/2UhtRpN
✔️Puiki video medžiaga, skirta mokytis Lietuvos istorijos → http://bit.ly/33r6m1P
✔️Išmaniojoje mokykloje Vaizdopamokos.lt talpinamos nemokamos inovatyvių Lietuvos mokytojų sukurtos vaizdo pamokos – http://vaizdopamokos.lt/
✔️Užduotys anglų kalbos mokymuisi – http://bit.ly/391UmEY

AUDIO KNYGOS/PODCAST’ai
✔️Mano mylimiausias podcast’as Kalba mamos
www.podbean.com/eu/pb-gejxa-d4f471
✔️Daugybė kitokių Įvairių podcast galima rasti ir čia → http://podcasts.lt/
✔️kaitmeninės Vyturio knygos čia: https://vyturys.lt/kodas/corona
✔️78 lietuviškos audio knygos nemokamai – http://bit.ly/3b2UDsT

TEATRAS ir MUZIKA
✔️LRT mediatokoje galima rasti įvairių spektaklių → https://www.lrt.lt/tema/spektakliai
✔️ Valstybinis Šiaulių dramos teatras, dovanoja žiūrovams nemokamas spektaklių peržiūras. Nuo šiol savaitgalio vakarais galėsite stebėti spektaklius saugiai namuose – online → Valstybinis Šiaulių dramos teatras
✔️Nacionalinis Kauno dramos teatras turi visą skiltį skirtą žiūrėti online: spektakliai ir kt renginiai → http://dramosteatras.lt/lt/uzkulisiai/onl1ne/
✔️ Metropoliteno opera savo internetiniame puslapyje transliuoja kino teatruose rodytus spektaklių įrašus – https://www.metopera.org/ arba bit.ly/2TWiswL
✔️Koncertų galite paklausyti taip pat LRT mediatekoje → https://www.lrt.lt/tema/koncertai

MUZIEJAI, LANKOMI OBJEKTAI ONLINE
✔️Palangos Gintaro muziejus http://78.63.220.147/gintaro_lt/\
✔️Jūrų muziejaus virtualios parodos – https://muziejus.lt/lt/virtualios-parodos
✔️Virtualios Lietuvos muziejų eksponatai: http://parodos.emuziejai.lt/parodos/
✔️ Virtualių parodų archyvas http://virtualios-parodos.archyvai.lt/…/virtualios-parod…/34
✔️ Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus kolekcijos trimačiai objektai https://sketchfab.com/limis/collections
✔️Britų istorijos muziejaus labai įdomus virtualus turas – https://britishmuseum.withgoogle.com/
✔️Musée d’Orsay turas Paryžiuje – http://bit.ly/2UhW1AV
✔️Tiesioginės transliacijos iš įvairių pasaulio miestų, turistų lankomiausių objektų ir gražiausių paplūdimių – https://www.skylinewebcams.com/en/top-live-cams.html
✔️Gyvūnus visame pasaulyje tiesiogiai stebėkite čia –> http://bit.ly/3acwmAk

SPORTAS 
✔️Įvairios treniruotės vaikams – https://www2.lrt.lt/vaikams/mokiniams/7-sportas
✔️ Impuls sveikatingumo klubai paruošė virtualius30 min treniruotes, kurias rasite jų facebook psl.
✔️Info apie sporto pratimus –> http://bit.ly/2Qnyihx
✔️Youtube paskyroje „Kauno VSB“ galima rasti įvairių pratimų įrašų – https://www.youtube.com/cha…/UCLD5A2ak71uIWEVMjGSRRTg/videos
✔️Nemokama M. Jovaišos knyga apie sveikatą ir sportą→ www.aistragyventisveikai.lt

 

Šaltinis: Nuotolinio mokymo(si) idėjos - LŠMPS (svietimoprofsajunga.lt)

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Raseinių rajono pradinių klasių mokinių virtuali atvirukų paroda ,,Pasveikinkim vieni kitus" 2020-11-30 Raseinių rajono pradinių klasių mokinių virtuali atvirukų paroda ,,Pasveikinkim vieni kitus"

Raseinių rajono pradinių klasių mokinių virtualios atvirukų parodos ,,Pasveikinkim vieni kitus" idėja pagrįsta Raseinių Šaltinio progimnazijos dalyvavimu Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme" (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001). Virtualią atvirukų parodą organizuoja Raseinių Šaltinio progimnazija ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba.

Plačiau
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5 – 12 klasių mokinių integruotas dailės ir technologijų kūrybinių darbų konkursas „Rudens nuotaikos“ 2020-11-23 Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5 – 12 klasių mokinių integruotas dailės ir technologijų kūrybinių darbų konkursas „Rudens nuotaikos“

Jau antrus metus rajono ugdymo įstaigų mokiniai kviečiami dalyvauti konkurse „Rudens nuotaikos“. Konkurso iniciatoriai: Rasa Tytmonaitė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos dailės mokytoj metodininkė, Aldona Kukulskienė, Raseinių Šaltinio progimnazijos technologijų mokytoja metodininkė ir Leonas Miklius, Raseinių Šaltinio progimnazijos vyresnysis technologijų mokytojas. Konkurso tikslas - lavinti dalyvių kūrybiškumą, meninės raiškos gebėjimus, ugdyti suvokimą, kad regimasis pasaulis – tai gamtos ir žmogaus sukurti vaizdai. Puiku, kad kasmet sulaukiame vis daugiau darbų.

Plačiau
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos Atviro jaunimo centro skelbtas konkursas „30 dienų iššūkis“ baigėsi 2020-11-13 Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos Atviro jaunimo centro skelbtas konkursas „30 dienų iššūkis“ baigėsi

2020 m. rugsėjo 28 d. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos Atviro jaunimo centro (toliau – AJC) skelbtas konkursas „30 dienų iššūkis“ baigėsi. Šio konkurso tikslai buvo: 1. skatinti konkurso dalyvių saviraišką, kūrybiškumą organizuojant įdomias, jaunuolius įtraukiančias veiklas; 2. skatinti konkurso dalyvius ieškoti, kurti, pozityviai ir meniškai reflektuoti dabarties akimirkas bei jas įamžinti, patirti tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą.

Plačiau