„Tikrasis atradimų kelias – ne naujų vietų ieškojimas, o pažvelgimas į jas kitomis akimis.“ Šia išmintinga citata 2019 metų vasario 20 dieną mūsų Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje prasidėjo respublikinė teorinė–praktinė užsienio kalbų mokytojų konferencija „Mokytojo ūgtis – mokinio ūgtis“. Ją organizavo šios gimnazijos  anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Danauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja Reda Mėlinienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė Virginija Bartkienė ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba.

   Džiugu, kad šiemet, šeštąjį kartą, mūsų gimnazijoje buvo organizuota ne metodinė diena, o konferencija, į kurią susirinko anglų, rusų ir vokiečių kalbų mokytojai ne tik iš Raseinių, bet ir Kelmės, Tauragės bei Radviliškio rajonų ugdymo įstaigų. Pranešimuose buvo dalijamasi patirtimi tokiomis temomis kaip šiuolaikinė pamoka, mokytojo tobulėjimas, kūrybiškumo ugdymas, vertinimas, mokymo(si) būdai ir metodai, netradicinės pamokos ir tarptautiniai projektai. Dėkojame pranešėjoms Skirmantei Petraitienei, Rasai Danauskienei, Redai Mėlinienei, Virginijai Bartkienei, Odetai Uselienei, Jurgitai Sokienei, Daliai Skeberdienei, Aušrai Gedgaudienei, Ilonai Sejūnienei, Nijolei Bielskienei, Ritai Barauskienei, Lijanai Ivoškienei, Genutei  Šantarienei už apgalvotus, naudingus ir praktiškus pranešimus. Mokytojai taip pat diskutavo apie įvairias šių dienų aktualijas, problemas ir jų sprendimo būdus, kurie galėtų padėti augti patiems ir auginti asmenybes.  Smagu, kad tęsiasi ir kita tradicija – dalintis! Mokytojos apsikeitė pranešimų medžiaga, paruoštukais, parengtais pavyzdžiais ir idėjomis, kurias tiesiog buvo galima įsirašyti į atmintukus. Ne mažiau įdomi ir naudinga buvo ir kita konferencijos dalis – susipažinimas su netradicinėmis ugdymo aplinkomis Leono Tamulevičiaus Aštuonračio muziejuje.

   „Ačiū už šiltą priėmimą, jaukią atmosferą, naudingą medžiagą ir draugišką dalijimąsi“. Tokie refleksijos metu pasakyti žodžiai - geriausias renginio įvertinimas.

   Už pagalbą organizuojant konferenciją dėkojame gimnazijos direktorei Irenai Jankevičienei, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkei Nijolei Vežbavičienei, už malonų priėmimą muziejuje - Leonui Tamulevičiui ir Irenai Bertašienei.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Danauskienė

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Pasaulis vaiko akimis 2019-01-25 Pasaulis vaiko akimis

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ filosofija remiasi Emilio Reggio ugdymo sistemos idėjomis, kuomet akcentuojamas vaikas ir jo kūrybiškumo atskleidimas, puoselėjimas ir skatinimas. Šios ugdymo sistemos pradininkas, filosofas Loris Malaguzzi teigia, kad vaikas yra sudarytas iš šimto. Vaikas turi šimtą kalbų, šimtą rankų, šimtą minčių, šimtą būdų galvoti, žaisti ir kalbėti, šimtą būdų girdėti, žavėtis ir mylėti. Jis turi šimtą džiaugsmų dainuoti ir suprasti, šimtą pasaulių atrasti, išrasti, šimtą pasaulių įsivaizduoti.

Plačiau
2019-01-21 Apie reagavimo į savižudybių riziką Raseinių rajone algoritmo diegimą mokslinėje spaudoje

Savižudybė - viena pagrindinių mirties priežasčių jaunų asmenų grupėje. Tai dažnesnė mirties priežastis nei žūtis avarijose ar mirtis dėl išorinių sužeidimų. Savižudybės atneša ne tik emocinius sunkumus likusiems gyviems asmenims, bet ir ekonominius nuostolius, be to, savižudybių paplitimo rodikliai atspindi ir bendrą valstybės gyventojų psichikos sveikatos būklę.

Plačiau
Formuojamasis vertinimas - mokinio individualiai pažangai skatinti 2019-01-17 Formuojamasis vertinimas - mokinio individualiai pažangai skatinti

Vienas  iš  esminių  veiksnių,  lemiančių  mokinių  mokymosi  pasiekimus  ir  skatinančių  mokinių  motyvaciją,  yra  mokyklos  pasiekimų vertinimo kultūra. Šalies mokyklų vertinimo duomenys rodo, kad šiuo metu susiformavusi pasiekimų vertinimo praktika  mokyklose  dar  nepakankamai  atliepia  dabarties  mokyklai  keliamus  uždavinius,  todėl  ieškoma  būdų,  kaip  ją  tobulinti.  Kiekvieno  mokinio  pasiekimų  ir  pažangos  vertinimo  tradicijų  ir  praktikų  sistemos  kaita  nėra  tokia  greita  ir  lengva,  kaip  norėtųsi – ji skatina mokytoją permąstyti savo veiklą klasėje, ieškoti sėkmingų metodikų ir strategijų, padedančių veiksmingai teikti grįžtamąjį ryšį ir pagalbą. Svarbu tartis ir priimti bendrus mokyklos  bendruomenės  susitarimus,  kaip  mokykloje  turėtų  nuolat vykti mokinių pasiekimų vertinimas ir stebėjimas, ir kaip teikiama  grįžtamoji  informacija  mokiniams,  taip  pat  ir  tėvams  apie mokinio ugdymą ir mokymąsi.

Plačiau