Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ filosofija remiasi Emilio Reggio ugdymo sistemos idėjomis, kuomet akcentuojamas vaikas ir jo kūrybiškumo atskleidimas, puoselėjimas ir skatinimas. Šios ugdymo sistemos pradininkas, filosofas Loris Malaguzzi teigia, kad vaikas yra sudarytas iš šimto. Vaikas turi šimtą kalbų, šimtą rankų, šimtą minčių, šimtą būdų galvoti, žaisti ir kalbėti, šimtą būdų girdėti, žavėtis ir mylėti. Jis turi šimtą džiaugsmų dainuoti ir suprasti, šimtą pasaulių atrasti, išrasti, šimtą pasaulių įsivaizduoti.

   Lopšelis-darželis pritaikė vieną iš šimto būdų pažinti vaiką ir jį ugdyti – leisti vaikui, sudaryti jam sąlygas fotografuoti artimiausią aplinką. Šios veiklos rezultatas Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ grupės „Drugeliai“ vaikų fotografijos paroda „Pasaulis vaiko akimis“, kuri šiuo metu eksponuojama Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyboje.                                                       

   2019 m. sausio 23 d. įvyko parodos ,,Pasaulis vaiko akimis 2018 “ atidarymas. Jį pradėjo Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Audronė Kumpikevičienė, dalyvius pasveikino Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė Reda Kunickienė.

   Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Daiva Grudzinkaitė  papasakojo, kaip supančią aplinką vaikai pamato pro fotoaparato objektyvą, kas skatina domėtis gamtos grožiu, suteikia drąsumo, pastabumo, kantrybės, džiugių emocijų, vysto kalbą ir vaizduotę. Grupės „Drugeliai“ ugdytiniai Vytautė Jonikaitė ir Armandas Sabutis papasakojo svečiams, kaip fotografuoja pastebėtą objektą, deklamavo eilėraščius, minė mįsles. Džiugu, kad parodos atidaryme dalyvavo ir tėvelių.

   Savo mintimis apie parodą dalinosi Raseinių rajono švietimo pagalbos metodininkė Valdonė Balčaitienė, administratorė Erika Janušauskytė. Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Indrė Matevičienė teigė, jog kiekviena veikla prisideda prie individualios vaiko raidos, prie aukštesnės ugdymo kokybės.  

Daiva Grudzinskaitė, Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ačiū
1
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

2019-01-21 Apie reagavimo į savižudybių riziką Raseinių rajone algoritmo diegimą mokslinėje spaudoje

Savižudybė - viena pagrindinių mirties priežasčių jaunų asmenų grupėje. Tai dažnesnė mirties priežastis nei žūtis avarijose ar mirtis dėl išorinių sužeidimų. Savižudybės atneša ne tik emocinius sunkumus likusiems gyviems asmenims, bet ir ekonominius nuostolius, be to, savižudybių paplitimo rodikliai atspindi ir bendrą valstybės gyventojų psichikos sveikatos būklę.

Plačiau
Formuojamasis vertinimas - mokinio individualiai pažangai skatinti 2019-01-17 Formuojamasis vertinimas - mokinio individualiai pažangai skatinti

Vienas  iš  esminių  veiksnių,  lemiančių  mokinių  mokymosi  pasiekimus  ir  skatinančių  mokinių  motyvaciją,  yra  mokyklos  pasiekimų vertinimo kultūra. Šalies mokyklų vertinimo duomenys rodo, kad šiuo metu susiformavusi pasiekimų vertinimo praktika  mokyklose  dar  nepakankamai  atliepia  dabarties  mokyklai  keliamus  uždavinius,  todėl  ieškoma  būdų,  kaip  ją  tobulinti.  Kiekvieno  mokinio  pasiekimų  ir  pažangos  vertinimo  tradicijų  ir  praktikų  sistemos  kaita  nėra  tokia  greita  ir  lengva,  kaip  norėtųsi – ji skatina mokytoją permąstyti savo veiklą klasėje, ieškoti sėkmingų metodikų ir strategijų, padedančių veiksmingai teikti grįžtamąjį ryšį ir pagalbą. Svarbu tartis ir priimti bendrus mokyklos  bendruomenės  susitarimus,  kaip  mokykloje  turėtų  nuolat vykti mokinių pasiekimų vertinimas ir stebėjimas, ir kaip teikiama  grįžtamoji  informacija  mokiniams,  taip  pat  ir  tėvams  apie mokinio ugdymą ir mokymąsi.

Plačiau