Vienas  iš  esminių  veiksnių,  lemiančių  mokinių  mokymosi  pasiekimus  ir  skatinančių  mokinių  motyvaciją,  yra  mokyklos  pasiekimų vertinimo kultūra. Šalies mokyklų vertinimo duomenys rodo, kad šiuo metu susiformavusi pasiekimų vertinimo praktika  mokyklose  dar  nepakankamai  atliepia  dabarties  mokyklai  keliamus  uždavinius,  todėl  ieškoma  būdų,  kaip  ją  tobulinti.  Kiekvieno  mokinio  pasiekimų  ir  pažangos  vertinimo  tradicijų  ir  praktikų  sistemos  kaita  nėra  tokia  greita  ir  lengva,  kaip  norėtųsi – ji skatina mokytoją permąstyti savo veiklą klasėje, ieškoti sėkmingų metodikų ir strategijų, padedančių veiksmingai teikti grįžtamąjį ryšį ir pagalbą. Svarbu tartis ir priimti bendrus mokyklos  bendruomenės  susitarimus,  kaip  mokykloje  turėtų  nuolat vykti mokinių pasiekimų vertinimas ir stebėjimas, ir kaip teikiama  grįžtamoji  informacija  mokiniams,  taip  pat  ir  tėvams  apie mokinio ugdymą ir mokymąsi.

   Šią metodinę priemonę parengti paskatino naujausi švietimo dokumentai, mokslininkų tyrimų išvados apie formuojamojo vertinimo reikšmę mokinių pasiekimams ir įvertinta sėkminga mokyklų patirtis. Leidinio sudarytojos, Šiaulių universiteto mokslininkės prof. dr. Aušra Kazlauskienė, doc. dr. Ramutė Gaučaitė, kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos ir nacionalinių institucijų specialistais atrinko naujausius šaltinius, aktualizuojančius individualios pažangos vertinimą ugdymo procese, ir parengė šį metodinį leidinį, kuriuo kviečiama toliau permąstyti, diskutuoti ir ieškoti, kaip veiksmingai skatinti mokytojus vertinti individualią pažangą ir stiprinti formuojamąjį vertinimą mokykloje. Tikimasi, kad šis metodinis leidinys bus naudingas šalies pedagogams, pedagogus rengiančioms aukštosioms mokykloms ir kvalifikacijos tobulinimo institucijoms, padės sistemiškai stiprinti individualios mokinio pažangos vertinimą, tobulinti formuojamojo vertinimo taikymą pamokoje siekiant mokinių savivaldžio ir suasmeninto (personalizuoto) ugdymosi, atrasti prasmingų idėjų ir sprendimų, kaip tobulinti mokinių pasiekimų vertinimą ir ugdyti visos mokyklos kultūrą.

Platesnė informacija čia.

 

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos