Teisinė informacija

Teisės aktai

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-556 „DĖL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ ...

ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 7, 8, 9, 24, 27, 36, 37, 43, 46 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. XII-2213, Vilnius

Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas (įsigaliojo nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.)

BENDRASIS UGDYMAS

Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo, 2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1308, Vilnius

Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo. Lietuvos respublikos vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 768

Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK - 2173 ,,Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo

Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo

Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo

Dėl Lietuvos higienos normos 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo

Dėl privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo

Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr ISAK - 556 ,,Dėl  nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo       

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 26  d. įsakymas Nr.  V-466    Dėl  švietimo ir mokslo ministro įsakymo ,,Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo          

Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo

Dėl švietimo ir mokslo ministro  2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK - 1019 ,,Dėl  priėmimo į valstybinę savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo nr. v-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Dėl švietimo ir mokslo   ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr.  V-552 ,,Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo", pakeitimo

Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-2558 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo  (švietimo ir mokslo ministro 2014-12-15 įsakymas Nr. V-1212 dėl pakeitimo) Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-2558 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo, 2015 m. gruodžio 17 d. Nr. V-1306, vilnius 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-258 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK- 2391 ,,Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir vykdymo  tvarkos aprašo ir kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Dėl ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo

Dėl pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 385     ,,Dėl     mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo"   pakeitimo

SPECIALUSIS UGDYMAS IR ŠVIETIMO PAGALBA

Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos, specialiojo ugdymo mokyklų / centrų ir vaikų socializacijos centrų veiklos kokybės gerinimo 2015-2017 metų tarpinstitucinio veiksmų plano patvirtinimo, 2015 m. gruodžio 22 d. nr. v-1325, vilnius

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/isak-487 ,,Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Dėl pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio

Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pavyzdinių nuostatų

Dėl pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo

Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas

Dėl specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl valstybinės gestų kalbos vartojimo programos patvirtinimo

Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo pavyzdinio pareigybės aprašymo

Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedo pavyzdinio pareigybės aprašymo 

Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialiojo pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo

Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos surdopedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo

Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos tiflopedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo patvirtinimo

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-395 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo

2014-12-08-V-1190.docx

2014-12-08-V-1190 (1).docx

Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu  aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl mokytojo padėjėjo pavyzdinio pareigybės aprašymo         

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ISAK-2092   ,,Dėl   Mokytojo padėjėjo pavyzdinio pareigybės aprašymo" pakeitimo(Valstybės žinios, 2006-12-05, Nr. 132-5015 )

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ISAK-2092,,Dėl Mokytojo padėjėjo pavyzdinio pareigybės aprašymo" pakeitimo(Valstybės žinios, 2005-02-22, Nr. 25-825 )

Dėl mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų     

Dėl mokyklos psichologo asistento pavyzdinio pareigybės aprašymo

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. ISAK-1549 ,,Dėl Mokyklos psichologo asistento pavyzdinio pareigybės aprašymo" pakeitimo (Valstybės žinios, 2007-04-07, Nr. 40-1521)

Dėl švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo  kriterijų sąrašo patvirtinimo

SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA IR VAIKŲ SOCIALIZACIJA

Dėl išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo

Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių poreikio tyrimo kriterijų aprašo pakeitimas

Dėl mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašo patvirtinimo 

Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams, rekomendacijos

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJA IR ATESTACIJA

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. ISAK - 101 ,,Dėl psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo 2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. ISAK-2575,Vilnius

Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas (Patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774)

Dėl  mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo

KITI DOKUMENTAI

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro ginčytinų atvejų vertinimo tvarkos aprašas

Ginčytinų atvejų vertinimo tvarkos aprašo priedai >>

Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašas (Valstybės žinios, 2003-10-15, Nr. 97-4367)

Atnaujinta: 2020-01-03