Apie TAU

Neformalusis vyresniųjų suaugusiųjų švietimas Lietuvoje. Situacijos analizė ir rekomendacijos

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas pabrėžia išskirtinį Trečiojo amžiaus universitetų (TAU) vaidmenį vyresniesiems suaugusiesiems teikiant švietimo paslaugas. Toks reglamentavimas taip pat implikuoja, kad TAU veikla ir vyresniųjų suaugusiųjų švietimas yra integrali visos neformaliojo suaugusiųjų švietimo (toliau – NSŠ) sistemos dalis.

Atsižvelgiant į 2018 m. lapkričio mėn. surengtos reprezentatyvios Trečiojo amžiaus universitetų vadovų apklausos rezultatus (63 dalyviai), parengta „Neformaliojo vyresniųjų suaugusiųjų švietimo studija“, kurioje analizuojami egzistuojantys TAU koordinavimo ir finansavimo mechanizmai. Parengtoje situacijos analizėje kokybiškai bei kiekybiškai įvertinami 2015 m. įsigaliojusio Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo paskatinti pokyčiai nacionaliniu ir vietos lygmenimis: neformaliojo suaugusiųjų švietimo konkursų organizavimas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorių tinklo plėtra ir Europos Sąjungos struktūrinių investicijų panaudojimas neformaliojo vyresniųjų suaugusiųjų švietimo plėtrai Lietuvoje.

Skaitykite Neformaliojo vyresniųjų suaugusiųjų švietimo Lietuvoje studijos santrauką ir susipažinkite su joje pateikiamais siūlymais.

Visą Studijos versiją rasite čia.

Nacionalinės TAU asociacijos inf.

Nacionalinė TAU asociacijos taryba posėdžiavo Druskininkuose

Kovo 10 d. Druskininkuose įvyko antrai kadencijai išrinktos Nacionalinės TAU asociacijos tarybos posėdis. Naujos sudėties Taryba buvo išrinkta šių metų sausio 26 d. visuotiniame Asociacijai priklausančių TAU atstovų susirinkime,  surengtame po Kauno Vytauto Didžiojo universitete įvykusios mokslinės praktinės konferencijos „Trečiojo amžiaus universiteto misija XXI a. visuomenėje“. Į asociacijos Tarybą buvo išrinkti : dr. Z. Žebrauskienė, R. Dovidavičiūtė (MČTAU), dr. J. Andrišienė  (Kauno apskrities TAU), A. Sieliūnienė (Visagino TAU), S. Tutkus (Plungės TAU), R. Žvinienė (Molėtų TAU), J. Valskys (Druskininkų TAU).

Pirmąjį naujosios kadencijos Tarybos posėdį kuravo Druskininkų TAU atstovai.  Pirmininkaujant vyriausiam Tarybos nariui, Druskininkų TAU rektoriui J. Valskiui, Tarybos pirmininke antrai dvejų metų kadencijai išrinkta dr. Z. Žebrauskienė, pavaduotoja – R. Dovidavičiūtė.

Tarybos posėdyje buvo aptarti Asociacijos veiklos nuo jos įsikūrimo 2015 metais rezultatai bei apsvarstyti visiems šalies TAU aktualūs klausimai. Vienas svarbiausių Tarybos posėdyje svarstytų klausimų – Asociacijos registravimas juridiniu asmeniu. Kaip žinoma, Asociacija iki šiol veikia kaip asocijuoti partneriai Asociacijos sutarties pagrindu. Visiems Tarybos nariams išdėsčius savo argumentus dėl juridinio vieneto steigimo, nuomonės išsiskyrė, todėl buvo nuspręsta anketiniu būdu apklausti visų TAU vadovus ir išsiaiškinti jų požiūrį į Asociacijos statuso pakeitimo privalumus, minusus, galimo nario mokesčio dydį. Tokią apklausą ketinama atlikti iki balandžio 1 d.

2015 m. buvo surinkti ir susisteminti duomenys apie TAU materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Kaip žinia, tuometinė Vyriausybė davė pavedimą Švietimo ir mokslo ministerijai bei Savivaldybių asociacijai įsigilinti ir teikti trečiojo amžiaus universitetams paramą. Taryba mano, kad prabėgus dvejiems metams, tikslinga pakartoti apklausą ir išsiaiškinti regionuose vykstančius pokyčius.
Atkreiptas dėmesys, kad  dabartinės Vyriausybės programos įgyvendinimo planuose numatyta eilė priemonių Nevyriausybinių organizacijų (NVO) sektoriui stiprinti. Numatoma NVO įtraukti į visas institucinių partnerysčių formas visais lygiais (nacionaliniu, sektoriniu, teritoriniu) ir visuose etapuose (programavimo, įgyvendinimo, stebėsenos).

Tarybos posėdyje taip pat buvo aptarti suaugusiųjų neformalųjį švietimą reglamentuojančių teisės aktų pokyčiai, galimybės siekti geresnio TAU finansavimo, aktyviau dalyvaujant projektinėje veikloje ir kreipiantis pagalbos į Vyriausybę bei savivaldybes. Siūlyta stiprinti TAU vadovų administracinius gebėjimus, rengiant jiems specialius mokymus darbiniuose susitikimuose 1-2 kartus per metus. Buvo pasidalinta regioninių Dainavos TAU ir Žemaitijos TAU, susibūrusių bendrai veiklai pagal partnerystės sutartį, patirtimi.

Šį rudenį jau tradicine tapusi TAU universiada vyks Mažeikiuose. Ateityje šį gražų renginį nuspręsta rengti kas dvejus metus, taip pat kas dvejus metus bus rengiami ir senjorų chorų bei ansamblių festivaliai.

Tarybos posėdyje siūlyta paraginti šalies TAU paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. MČTAU praėjusiais metais vykdė labai prasmingą projektą „Vasario 16-osios akto signatarų keliais“, kurį ketinama tęsti ir šiais metais. Skleidžiant gerąsias darbo praktikas, MČTAU gali rekomenduoti  kitiems TAU  labai kvalifikuotus šios tematikos dėstytojus. Siūloma regionuose vykdyti 100 medelių pasodinimo akcijas, rengti bendrus šventinius renginius su vyresniųjų klasių moksleiviais ir pan. Laukiami ir visų TAU pasiūlymai bei originalios idėjos dėl valstybės šimtmečio paminėjimo.
Dabar Asociacijoje – 42 TAU (per 70 proc. visų šalyje veikiančių TAU), juos lanko daugiau negu 11 tūkst. klausytojų.

Jadvyga Miniotaitė

Raseinių TAU ruošiasi trečiam skrydžiui

Trečiojo amžiaus universitetas Raseiniuose

  2012 m. buvo paskelbti pagyvenusių žmonių metais, ir išgirdę apie kituose Lietuvos miestuose įsteigtus Trečiojo amžiaus universitetus, Raseinių rajono švietimo centro direktorės Silvos Morkevičienės paaktyvinti – įsteigti prie Švietimo centro Raseinių TAU. Nuo 2010 metų įkurtas mokytojų senjorų metodinis būrelis jau vykdė savo veiklas: organizavo pažintines keliones, išvykas, dalijosi patirtimi, jiems buvo organizuojama pagarbos mokytojui pamoka – renginys  „Rugsėjo aidas“. Tad dėl prie Raseinių rajono švietimo centro Trečiojo amžiaus universiteto įsteigimo pirmiausia ir buvo pakviesti aktyviausi rajono mokytojai senjorai, rajono garbės piliečiai, kurie vieningai pritarė Trečiojo amžiaus universiteto steigiamojo  susirinkimo organizavimo idėjai. Buvo nutarta: kovo 16 d. organizuoti steigiamąjį Raseinių TAU susirinkimą, o iki jo reikėjo parengti įstatus, sukurti Raseinių TAU logotipą, aptarti mokymosi tvarką, parengti tvarkaraščius, surasti patalpas, lektorius. Didžiausia darbų našta atiteko Švietimo centro kolektyvui.

Raseinių TAU steigiamojo susirinkimo iniciatoriai 

  Kovo 16 d. į Šaltinio pagrindinės mokyklos salę atvyko 56 įvairių profesijų rajono senjorai,  5 Raseinių rajono garbės piliečiai ir kiti garbūs svečiai. Pritarę Raseinių TAU įstatams ir užpildę prašymus – anketas, plojimais  pasveikino Trečiojo amžiaus universiteto įsteigimo momentą. Buvo nutarta: įsteigti „Sveikatos ir saviraiškos“ fakultetą kaip filialą prie Medardo Čoboto universiteto. Buvo išrinkta universiteto taryba, o  dekanu  išrinktas habilituotas medicinos mokslų daktaras, Raseinių rajono garbės pilietis,  prof. Antanas Norkus.

Trečiojo amžiaus universiteto įsteigimo dalyviai su ŠC kolektyvu

  Raseinių TAU savo veiklą pradėjo rugsėjo 14 d.  Raseinių rajono savivaldybės didžiojoje salėje Mokslo metų pradžios švente. Mokytis Raseinių TAU Sveikatos ir saviraiškos fakulteto keturiose grupėse (sveikos gyvensenos, literatūros ir meno, kultūros ir pažinimo bei dvasinio tobulėjimo) pareiškė norą 122 asmenys. Šių grupių kuratorėmis buvo paskirtos visos Švietimo centro metodininkės, kurios rengė programas, kartu su studentais planavo veiklas, pildė tvarkaraščius, organizavo mokymus, kvietė lektorius.

Bendrosios paskaitos vyko savivaldybės Tarybos salėje                       

  Kartą per mėnesį vykdavo bendros paskaitos visiems Raseinių TAU dalyviams. Paskaitų tematika buvo labai įvairi: tai ir apie sveikatą, žmogaus dvasinį tobulėjimą, gyvenimo vertybes, papročius, tradicijas, laimingos senatvės principus. Lektoriai kompetentingi, įdomūs ir žymūs žmonės: Vilija Blinkevičiūtė, Dalia Teišerskytė, Silva Morkevičienė, Antanas Norkus, Aleksandras Žarckus, Vladas Vitkauskas. Bendrųjų paskaitų pertraukų metu buvo organizuojamos įvairios ekologinių produktų degustacijos. Kitais mėnesio penktadieniais  vykdavo užsėmimai atskirų grupių dalyviams: paskaitos, mokymai,  pažintinės veiklos. Ne kartą buvo lankytasi Raseinių krašto istorijos muziejuje, susipažinta su Betygalos apylinkėmis, žymiais žmonėmis, mokytasi piešti, megzti, gaminti žaisliukus, papuošalus, klausytasi paskaitų apie sveikatą, sveiką mitybą, vaistų, vandens vartojimą. Kiekvienas TAU dalyvis galėjo pasirinkti ir praktinių gebėjimų mokymus: šiaurietiško vaikščiojimo, kompiuterinio raštingumo, anglų, vokiečių kalbų mokymus.

 Su lektore Silva Morkevičiene

  Raseinių TAU tarybos nariai lankėsi Marijampolės  TAU mokslo metų pradžios šventėje, Kretingos TAU mokslo metų pabaigos diplomų įteikimo šventėje. Raseinių TAU bendrauja ir bendradarbiauja su Marijampolės, Kretingos, Telšių, Jonavos, Radviliškio, Vilkaviškio Trečiojo amžiaus universitetais. Dalyvavome vieni kitų šventiniuose renginiuose, o kartais ir kartu organizavome susitikimus, vakarones, popietes.

Raseiniškių delegacija Marijampolėje su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite

Pirmuosius  mokslo metus, kaip ir priklauso Sveikatos metais, baigėme paskaita „Stiprinkime savo kūną žolelėmis“. Paskaitos lektorė – Adelė Karaliūnaitė, žolininkė, gydytoja. Geriausiai užsiėmimus lankiusiems ir aktyviausiems studentams buvo įteiktos gėlės.

Sustabdyta akimirka pirmųjų mokslo metų pabaigos dieną    

Antraisiais mokslo metais senjorai be įprastinių mokymų buvo įtraukti dar ir į projektinės veiklos mokymus: dainavimo-muzikavimo, sveikatinimo, psichologijos žinių, finansinio suaugusių švietimo, kūrybinės meno dirbtuvės, tradicinių ir netradicinių rankdarbių, amatų mokymus.

Atokvėpio minutę Sveikatinimo grupės nariai

  Buvo organizuotos pažintinės kelionės: į Rundalę (Latvijos respublika), Vilnių, Panemunės pilis, Pamario kraštą, susitiko ir bendravo su vaistininku-žolininku Virgilijumi Skirkevičiumi, Lietuvos krikšto 600-ųjų metinių proga susipažino su Žemaitija: Girdiške, Kaltinėnais, Telšiais, Varniais, Žemaičių Kalvarija, Kražiais.

  Dviejų metų studijų programą išklausė 122 Raseinių TAU studentai. Savivaldybės didžiojoje salėje iškilmingai jiems buvo įteikti diplomai. Įsteigimas  Raseinių TAU ir vis didėjantis studentų skaičius įrodo jo svarbą ir reikalingumą. Paskaitose išgirsti patarimai, pamokymai: būti bitėmis bet ne musėmis, nes visi blogi dalykai grįžta bumerangu, kuo labiau save dalini, tuo labiau augi - ir įkvepia naujų jėgų, noro būti reikalingu, būti aktyviu ir mokytis visą gyvenimą.

Atnaujinta: 2019-03-20