Neformalus suaugusiųjų švietimas

Raštingumo samprata. Tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų tyrimo OECD PIAAC raštingumo apibrėžimas. Dr. Jolita Dudaitė
Programos „Erasmus+“ galimybės suaugusiųjų švietimo koordinatoriams. Donata Kavoliūnienė
Strateginis ir veiklos planavimas. Daiva Penkauskienė

2017: Europos suaugusiųjų mokymosi metai „Mokymosi jėga ir džiaugsmas“

Dėl suaugusiųjų mokymosi informacinės sistemos
2017: Europos suaugusiųjų mokymosi metai „Mokymosi jėga ir džiaugsmas“

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI TEIKĖJŲ KOORDINACINĖ GRUPĖ

Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų koordinacinės grupės nuostatai
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinės grupės veikla Raseiniuose
Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo Ministerijai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
2016 m. kvalifikacijos tobulinimo programų rajono gyventojams plano turinys
Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodika
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas/projektus vykdančiosios institucijos ir jų kontaktiniai duomenys
Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano priedas
Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų planas
Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-391, 2015-12-29, „Dėl Raseinių r. savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 m. veiksmų plano patvirtinimo“
Raseinių r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-992, 2015-11-18, „Dėl atsakingo asmens paskyrimo“


Atnaujinta: 2017-12-11

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymo koordinatorių savivaldybėse sąrašas

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/suaugusiuju-svietimas-3/

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/suaugusiuju-svietimas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=370777

http://ec.europa.eu/epale/lt

Atnaujinta: 2017-06-13